Ma: 2021.02.23. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Erőszakos bűnügyek
Szerelmes lett a „c-típusú” férfiba, aki az élettársával közösen prostitúcióra vette rá
Privatkopo.hu 2021.01.18. 7:14:00

Kizsák­má­nyol­ták a fér­fi­tól érzel­mi­leg függő nőt és pros­ti­tú­ci­ó­ként más­nak köz­ve­tí­tet­ték szol­gál­ta­tá­sa­it. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés­re íté­lé­sü­ket indít­vá­nyoz­za vád­ira­tá­ban. A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott, egy 23 éves férfi meg­is­mer­ke­dett egy - enyhe fok­ban értel­mi fogya­ték­kal élő - nővel, a későb­bi sér­tet­tel. A férfi viszony­ba kez­dett a nővel, miköz­ben 25 éves élet­tár­sa, a másik vád­lott a gyer­me­kü­ket várta. A férfi kihasz­nál­ta a sér­tett érzel­mi füg­gő­sé­gét és első­nek egye­dül, majd később az élet­tár­sá­val együtt meg­kí­sé­rel­te ráven­ni a nőt, hogy dol­goz­zon neki pros­ti­tu­ált­ként.

A rábe­szé­lés hatá­sá­ra a sér­tett végül hoz­zá­já­rult, hogy róla a két ter­helt intim jel­le­gű képe­ket készít­sen. A férfi a fotó­kat egy sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kat kíná­ló oldal­ra fel­töl­töt­te, és később pedig a sér­tett szexuális szol­gál­ta­tá­sa­it kiköz­ve­tí­tet­te két isme­ret­len fér­fi­nak úgy, hogy az ellen­szol­gál­ta­tás felét elkér­te és meg­kap­ta a sér­tet­től. Mielőtt az áldo­za­tot egy har­ma­dik férfi részé­re is köz­ve­tí­tet­te volna, a sér­tett test­vé­re ész­lel­te, hogy a sér­tett nevé­vel regiszt­rál­tak az olda­lon és elhoz­ta a sér­tet­tet, aki már a 23 éves férfi laká­sán tar­tóz­ko­dott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a páros - a nő, mint bűn­se­géd - ellen foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­ta­kat letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el őket a köz­ügyek­ben való rész­vé­tel­től. 

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.

(Fotó: illusztráció)

 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat