Ma: 2021.02.25. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Bűnözés a nagyvilágban
Vádemelés a hitelügyintézést, hitelkiváltást és nyereséges befektetést ígérő sorozatcsalókkal szemben
Privatkopo.hu 2021.01.18. 9:06:00

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy külö­nös vissza­eső csa­ló­val szem­ben, aki börtönből történő sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en a gaz­da­sá­gi élet­ben anya­gi­lag meg­szo­rult sze­mé­lyek­től hitel­ki­vál­tás, hitel­ügy­in­té­zés és köve­te­lés behaj­tá­sá­nak valót­lan ígé­re­té­vel több, mint 9 mil­lió forin­tot csalt ki. A csa­lás­ban köz­re­mű­kö­dő társa a cégét biz­to­sí­tot­ta a pénz­ügyi tevé­keny­ség lát­sza­tá­nak fenn­tar­tá­sá­hoz, de a kicsalt pénz egy része is köz­vet­le­nül hozzá került. Az ígé­re­tek tel­je­sí­té­se egyi­kük­nek sem állt szán­dé­ká­ban, továb­bá arra lehe­tő­sé­gük sem volt.A vád­irat sze­rint a külö­nös vissza­eső vád­lott a koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vele szem­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­tés­ből ked­vez­ménnyel sza­ba­dul­va, meg­él­he­té­sét ismét soro­zat­csa­lá­sok­ból biz­to­sí­tot­ta. Inter­ne­tes hir­de­té­sek­ben külön­bö­ző pénz­ügyi tevé­keny­sé­gek elvég­zé­sét vál­lal­ta anél­kül, hogy azok tel­je­sí­té­se szán­dé­ká­ban állt, továb­bá arra lehe­tő­sé­ge lett volna.

A vád­lott 2016-ig, mint­egy négy éven át, a hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző, anya­gi­lag meg­szo­rult sze­mé­lyek részé­re hitel­ügy­in­té­zést, hitel­ki­vál­tást, köve­te­lés behaj­tá­sá­ban való köz­re­mű­kö­dést, mások szá­má­ra befek­te­té­si lehe­tő­sé­get ígért és az ezzel kap­cso­la­tos költ­sé­gek­re, juta­lék­ra, egyéb kita­lált indok­ra hivat­koz­va külön­bö­ző össze­ge­ket kért a meg­bí­zó­i­tól. Volt, aki a koráb­bi vál­lal­ko­zá­sát sze­ret­te volna újra­in­dí­ta­ni és ehhez meg­bíz­ha­tó, hitel­ké­pes cég meg­szer­zé­sét ígér­te a vád­lott, mások a koráb­bi tar­to­zá­sa­i­kat kíván­ták kivál­ta­ni. Egy asszony­tól a csa­lád­tag­ja sír­já­nak rend­be­té­te­lé­re fél­re­tett meg­ta­ka­rí­tást csal­ta ki jól jöve­del­me­ző befek­te­tés ígé­re­té­vel a férfi, aki azon­ban a vál­lalt meg­bí­zást tény­le­ge­sen egyik eset­ben sem tel­je­sí­tet­te.

Emel­lett a vád­lott - sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en - fel­ke­res­te koráb­bi áldo­za­ta­it is valót­la­nul arra hivat­koz­va, hogy a koráb­ban részé­re átadott „befek­te­té­se­ik” kül­föl­dön egy folyó­szám­lán van­nak elhe­lyez­ve. A vád­lott a pén­zük vissza­jut­ta­tá­sá­nak valót­lan ígé­re­té­vel rávet­te őket arra, hogy a fel­me­rü­lő költ­sé­gek­re továb­bi külön­bö­ző össze­ge­ket fizes­se­nek neki.

A fér­fit köz­vet­le­nül segí­tet­te mind­eb­ben vádlott-társa, aki a cégét a hiva­ta­los ügy­me­net lát­sza­tá­nak fenn­tar­tá­sa érde­ké­ben a csa­lá­sok­hoz biz­to­sí­tot­ta és a cég veze­tő­je­ként a sér­tet­tek­kel kötött egyes szer­ző­dé­se­ket alá­ír­ta, néhány eset­ben maga is jelen volt a sér­tet­tek­től kért pénz­össze­gek átvé­te­lé­nél, illet­ve több­ször elő­for­dult, hogy a meg­té­vesz­tett sze­mé­lyek az ő saját magán­szám­lá­já­ra utal­ták át a kicsalt össze­ge­ket. 29 áldo­za­tuk­tól össze­sen több mint 9 mil­lió forin­tot csal­tak ki, amely­ből a leg­na­gyobb kár­összeg 1,8 mil­lió forint, a leg­ki­sebb 13 ezer forint volt. A kicsalt pénzt a vád­lot­tak fel­él­ték.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső vád­lot­tat 32 rend­be­li, tár­sát 29 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bűn­is­mét­lő vád­lott nem sza­ba­dul­hat ked­vez­ménnyel. Emel­lett az ügyész­ség mind­ket­te­jük­kel szem­ben vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyoz, vala­mint azt, hogy a pénz­ügyi szol­gál­ta­tá­si tevé­keny­ség gya­kor­lá­sá­tól tilt­sák el őket.

 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat