Ma: 2021.03.08. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Balesetek, tűzesetek, katasztrtófák
Megverte és szexuális cselekményre kényszerítette feleségét
Privatkopo.hu 2021.01.26. 10:03:00

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, amellyel a bíró­ság tovább­ra is fenn­tar­tot­ta annak a lajos­mi­zsei fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol.A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­sá­gon - első ­fo­kon - folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban a vád­ira­t sze­rint a lajos­mi­zsei férfi 2018 máju­sá­ban több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta a házas­tár­sát, akit ekkor az aka­ra­ta elle­né­re sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re is kény­sze­rí­tett.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék felül­vizs­gál­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak az indo­kolt­sá­gát és arra az állás­pont­ra jutott, hogy annak fenn­tar­tá­sa tovább­ra is indo­kolt.

Az első­fo­kú vég­zés ellen a férfi jelen­tett be fel­leb­be­zést a kény­szer­in­téz­ke­dés meg­szün­te­té­se érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban egyet­ér­tett a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék indo­ka­i­val, amely sze­rint a magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett cse­lek­mé­nyek miatt a fér­fi­val szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye, ille­tő­leg a férfi bün­te­tett elő­éle­té­re, vala­mint arra figye­lem­mel, hogy a cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért az első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.

(Fotó: illusztráció)

 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat