Ma: 2021.02.23. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Orosz verőlegényeket felhasználva fenyegette alkalmazottait egy balatonfüredi bár tulajdonosa
Privatkopo.hu 2021.01.14. 11:27:00

Cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a 40 éves fér­fit és három orosz állam­pol­gár­sá­gú tár­sát, akik 2019 már­ci­u­sá­ban a férfi egyik alkal­ma­zott­ját fenye­ge­té­sek­kel vet­ték rá sze­mély­gép­ko­csi­já­nak tar­to­zás fejé­ben tör­té­nő átadá­sá­ra.A vád­irat sze­rint a bala­ton­fü­re­di szó­ra­ko­zó­he­lyet működ­te­tő vád­lott 2019. már­ci­us 22-én a három orosz állam­pol­gár­sá­gú tár­sá­val együtt vonta fele­lős­ség­re a bár pul­to­sát ami­att, hogy a bevé­tel­ből lopott, illet­ve a vád­lott til­tá­sa elle­né­re a bár­ban dol­go­zó tán­cos­lánnyal kap­cso­la­tot léte­sí­tett. A fér­fit polig­rá­fos vizs­gá­lat­nak vetet­ték alá, és így „meg­győ­ződ­ve” a pénz eltu­laj­do­ní­tá­sá­ról, a vád­lott 3 mil­lió forin­tot köve­telt tőle. Annak érde­ké­ben, hogy a lopást elis­mer­je, az egyik orosz elkö­ve­tő közöl­te a sér­tet­tel, hogy főnö­ke helyé­ben ő a „kezét-lábát törné” a sér­tett­nek.

Ezután a vád­lot­tak tar­to­zás­el­is­me­rő nyi­lat­ko­za­tot írat­tak alá a fér­fi­val, majd miu­tán kide­rült, hogy nincs kész­pén­ze, fede­zet­ként a gép­ko­csi­ját köve­tel­ték. A férfi végül gya­lo­go­san, a tar­to­zá­sa fejé­ben hát­ra­ha­gyott autó­ja nél­kül távo­zott a bár­ból.  

A szó­ra­ko­zó­hely tulaj­do­no­sa koráb­ban más sér­tet­tek­kel szem­ben is alkal­ma­zott hason­ló mód­sze­re­ket. Így egy lekö­te­le­zett­je­ként kezelt autó­sze­re­lő isme­rő­sét 2018. május-júniusában orosz verő­em­be­rek­kel, a műhely és a gép­jár­mű­park fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­ve pró­bált rábír­ni egy alkat­rész­cse­ré­re úgy, hogy a koráb­bi javí­tá­si, szer­vi­ze­lé­si mun­ká­kat is csak az újabb javí­tást köve­tő­en, utó­lag akar­ta meg­fi­zet­ni. A sér­tett ezt a mun­kát azon­ban már nem volt haj­lan­dó elvé­gez­ni.

A vád­lott ezen túl 2018 novem­be­ré­ben, miu­tán egy alkal­ma­zott­já­val közöl­te, hogy „ki van rúgva”, mert a sér­tett rend­őr­sé­gi ügye veszé­lyez­te­ti a tár­sa­dal­mi meg­íté­lé­sét és a bárra is fel­hív­ja a ható­sá­gok figyel­mét, azzal fenye­get­te meg a fér­fit, hogy vagy hala­dék­ta­la­nul meg­fi­ze­ti az albér­le­ti díj­ból fenn­ál­ló tar­to­zá­sát, vagy már­kás kar­órá­ját a kezét levág­va szer­zi meg. A sér­tett néhány nap múlva a pénzt kifi­zet­te. A vád­lott­nak e két másik cse­lek­mé­nye miatt kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ért és önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­ért is kell felel­nie a bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság két orosz állam­pol­gár vád­lot­tal szem­ben füg­gessze fel, illet­ve mind­há­rom orosz állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

(Fotó: illusztráció)

További friss információk
Újabb „szép” példa a legendás cigány gyerekszeretetre: letartóztatásban maradhat a saját gyermekei sérelmére szexuális erőszakot elkövető mezőhegyesi „férfi”
Kizsákmányolták a prostituáltakat a „navajonkik”
Nem sikerült az élelmiszerbolt kirablása, az ítélet viszont igen: 9 év fegyházat kapott érte
Ököllel ütötte a nőt, a haját rángatta, végül megrongálta a gépkocsiját
Vádemelés a saját ügyfelét zsaroló budapesti ügyvéd és társai ellen
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat