Ma: 2021.02.25. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Hírmix
Csontozókéssel támadt volt párjára
Privatkopo.hu 2021.01.07. 9:52:00

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az újra­kez­dés szán­dé­ká­val meg­je­lent az akkor már másik fér­fi­val együtt élő volt pár­já­nál és miu­tán a nő vissza­uta­sí­tot­ta, egy cson­to­zó­kés­sel mell­ka­son és com­bon szúr­ta.A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi - az ügy vád­lott­ja - néhány éve ismer­te meg a nála 31 évvel fia­ta­labb nőt, aki­vel rövi­de­sen érzel­mi viszony­ba került. Kap­cso­la­tuk azon­ban az eltelt idő alatt hul­lám­zó volt: egyes idő­sza­kok­ban együtt éltek a vád­lott laká­sá­ban és ő gon­dos­ko­dott a sér­tett meg­él­he­té­sé­ről is, de több­ször elő­for­dult, hogy bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, ezért a nő elköl­tö­zött tőle és a vád­lot­tal hosszabb ideig nem is talál­ko­zott.

Miu­tán a vád­lott meg­öz­ve­gyült, sze­ret­te volna fel­újí­ta­ni kap­cso­la­tát a sér­tet­tel, aki ekkor már egy másik fér­fi­val élt együtt. A vád­lott 2020. janu­ár 1-jén, dél­után, meg­je­lent a nő lakó­he­lyén és kér­lel­ni kezd­te, hogy állít­sák hely­re a kap­cso­la­tu­kat és tér­jen vissza hozzá. Miu­tán azon­ban a nő erre nem volt haj­lan­dó, a vád­lott meg­ra­gad­ta és a ruhá­já­nál fogva meg­pró­bál­ta kirán­gat­ni a lakás­ból. Dula­kod­ni kezd­tek, a sér­tett kézzel-lábbal véde­ke­zett, külön­bö­ző tár­gya­kat vágott a vád­lott­hoz, hogy távol tart­sa magá­tól. A vád­lott ekkor harag­ra ger­jedt és elő­vet­te a zse­bé­ben lévő cson­to­zó­kést, ami­vel két­szer com­bon, majd köze­pes erő­vel mell­ka­son szúr­ta a fotel­ben ülő nőt. Ekkor a nő félel­mé­ben ráállt, hogy elmegy a vád­lot­tal a köze­li áru­ház­ba borért. Az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző kecs­ke­mé­ti rend­őrök a táma­dót elfog­ták, a men­tők a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A sér­tett a táma­dás követ­kez­té­ben szúrt-metszett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Amennyi­ben a borda nem fogja fel a kést, a szú­rás a mell­üreg­be hatolt volna. A táma­dó tisz­tá­ban volt azzal, hogy a nő élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ved­het.

Az ügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tés­hez hasz­nált cson­to­zó­kést koboz­za el. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

További friss információk
Torka elvágásával fenyegette meg a polgárőrt
Kiskamasz lányokat rontott meg egy szexuális ragadozó, egyiküket meg is verte
Ügyészségi indítvány a Deák téri kettős emberölés gyanúsítottja és társa letartóztatásának meghosszabbítására
Fedélzeti kamerájuk buktatta le a hajléktalanokat verő mohácsi rendőröket
Újabb „szép” példa a legendás cigány gyerekszeretetre: letartóztatásban maradhat a saját gyermekei sérelmére szexuális erőszakot elkövető mezőhegyesi „férfi”
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat