Ma: 2021.01.26. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info 
Balesetek, tűzesetek, katasztrtófák
Veréssel zsarolt egy kisfiút, hogy pizzát és üdítőt rendeljen neki a szülei pénzéből
Privatkopo.hu 2020.11.24. 16:56:00

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a nála hét évvel fia­ta­labb sér­tet­tet rend­sze­re­sen verés­sel fenye­get­ve kény­sze­rí­tett pizza és üdítő ren­de­lé­sé­re, amely­nek kifi­ze­té­sé­hez a sér­tett a szü­le­i­től vett el pénzt.A vád­irat sze­rint a tizen­ket­te­dik élet­évét még be nem töl­tött kis­ko­rú sér­tett 2018. decem­ber­ben, az álta­lá­nos isko­la téli szü­ne­té­ben, rend­sze­re­sen kijárt a kis­bé­ri sport­pá­lyá­ra fociz­ni, ahol meg­is­mer­ke­dett a tizen­nyol­ca­dik élet­évét már betöl­tött fér­fi­val.

A férfi fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy a saját költ­sé­gé­re, közös fogyasz­tás cél­já­ból, a sport­pá­lyá­ra ren­del­jen piz­zát és üdí­tő­italt. A sér­tett a kérést nem akar­ta tel­je­sí­te­ni, ezért a férfi kia­bált vele, és meg­ve­rés­sel fenye­get­te. A fiú a fenye­ge­tés­től meg­ijedt, ezért tele­fon­já­ról meg­ren­del­te a köve­telt piz­zát és üdí­tő­italt, majd haza­si­e­tett, és szü­lei pén­zé­ből magá­hoz vett 5 000 forint körü­li össze­get, ami­ből kifi­zet­te a kiszál­lí­tott piz­zát és üdí­tőt. Az így ren­delt ételt és italt közö­sen fogyasz­tot­ták el.

A férfi ezt köve­tő­en a téli szü­net­ben, majd 2019. feb­ru­ár­ban és azt köve­tő­en 2019. ápri­li­sig ter­je­dő idő­szak­ban a kis­bé­ri sport­pá­lyán emelt hang­nem­ben, rész­ben verés­sel fenye­get­ve még több­ször ren­del­te­tett a sport­pá­lyá­ra piz­zát és üdí­tőt. A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett a köve­te­lé­sek­nek ele­get tett, az így ren­delt piz­zát és üdí­tőt is szü­lei pén­zé­ből fizet­te ki. A sér­tett össze­sen leg­alább nyolc alka­lom­mal adott fel ren­de­lést fenye­ge­tés hatá­sá­ra, és a ren­de­lések árá­nak kifi­ze­té­sé­re össze­sen 64 000 forintot hozott el ott­hon­ról - a szü­lei tudta nél­kül.

A Kis­bé­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és 32 000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je.

További friss információk
Javítóintézeti bevonulás helyett autót lopott a 17 éves „navajonki” - és egy házaspár halálát okozta vele
Öten meghaltak és négyen életveszélyesen megsérültek Balatonfőkajárnál
Süttői tűz: emberölés gyanújával nyomoz a rendőrség
Bedrogozva okozott halálos közlekedési balesetet
Jogosítvány nélkül, járművezetéstől eltiltás hatálya alatt okozott halálos közlekedési balesetet az Elit Taxi sofőrje, akivel szemben felmerült a kábítószer-fogyasztás gyanúja is - a rendőrség őrizetbe vette a férfit
 
Top cikkek
Váratlan fordulat! „Örökösként” jelentkezett a halálra égetett milliárdos volt „élettársa”, akiről az üzletember korábban a gyámhivatalnak azt állította, hogy rendszeresen meglopja, mérgezi - a nő testvére a TEK műveleti főosztályvezetője
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Friss cikkek
 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat